Privacy Beleid
      
Privacybeleid van Hervormd Zangkoor Ommen

Het Hervormd Zangkoor Ommen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Het Hervormd Zangkoor Ommen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  
deze doelen en type persoonsgegevens zijn   beschreven in dit Privacy policy;
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Hervormd Zangkoor Ommen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens dirigent en pianist/organist

Persoonsgegevens van de dirigent en pianist/organist worden door Hervormd Zangkoor Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hervormd Zangkoor Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Hervormd Zangkoor Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van koorleden

Persoonsgegevens van koorleden worden door Hervormd Zangkoor Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hervormd Zangkoor Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Hervormd Zangkoor Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Hervormd Zangkoor Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Informatieverstrekking in de vorm van brieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Mondelinge toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hervormd Zangkoor Ommen de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam;
- Adres;
- Woonplaats.

Uw persoonsgegevens worden door Hervormd Zangkoor Ommen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
- Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur

Verwerking van persoonsgegevens op de website
Beeldmateriaal van de dirigent, pianist/organist en koorleden op de website van het Hervormd zangkoor Ommen worden door Hervormd Zangkoor Ommen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
-inzicht geven in de activiteiten van het Hervormd Zangkoor Ommen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- akkoordverklaring digitale media van dirigent , pianist/organist en koorleden

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan het Hervormd zangkoor Ommen het volgende vastleggen:
- Naam (voornaam en achternaam)
- Foto’s van het Hervormd Zangkoor Ommen

Verstrekking aan derden
De gegevens die aan ons zijn verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van informatie aan de KCZB
- Het verkrijgen van subsidies
- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG -programma

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU Wij verstrekken geen gegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Bewaartermijn
Hervormd Zangkoor Ommen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Hervormd Zangkoor Ommen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- Wij gebruiken een wachtwoord om in te kunnen loggen op computer/laptop
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- Wij evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Hervormd Zangkoor Ommen
t.a.v. het secretariaat
Korhoenstraat 11
7731 XM
Ommen
hervormdzangkoor@gmail.com
www.hervormdzangkoorommen.nl